Contact Alex tel.818-337-8714, 818-999-1134 apanchenko@earthlink.com

# cb191 8 cosmonauts signed book Yuri Gagarin

Same as listed above book of Y.Dokuchayev dedicated to First cosmonaut Yuri Gagarin.Autographed by cosmonauts Volynov, Shatalov, Nikolayev, Sarafanov, Malyshev, Glazkov, Berezovoy, Rozhdestvenskiy.
 # cb191            8 cosmonauts signed book Yuri Gagarin 1

This product was added to our catalog on Saturday 21 December, 2002.